Chi tiết bài viết

🌺🌺🌺🌺 CHUYỂN TÀI LIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TỪ SƠN – BẮC NINH 🌺🌺

Ngày đăng: 21/12/2018
🌺🌺🌺🌺 CHUYỂN TÀI LIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TỪ SƠN - BẮC NINH 🌺🌺

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH: